Privacy Statement verburg bouwkundige inspecties

Verburg Bouwkundige Inspecties verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat daar zorgvuldig mee om wordt gegaan.

Verantwoordelijke

Verburg Bouwkundige Inspecties kan de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn. Dit houdt in dat Verburg Bouwkundige Inspecties beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Verburg Bouwkundige Inspecties is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Persoonsgegevens

Verburg Bouwkundige Inspecties verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Verburg Bouwkundige Inspecties gebruikt o.a. naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres (kortom: de contactgegevens) om uitvoering te geven aan de opdrachten die zij krijgt van haar klanten.

 

Grondslag van de verwerking

Verburg Bouwkundige Inspecties moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In het kader van onze reguliere bedrijfsactiviteiten hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens. Verburg Bouwkundige Inspecties verwerkt de gegevens om de overeenkomst ten uitvoer te leggen en voor het optimaal uitvoeren van onze diensten.

Verburg Bouwkundige Inspecties beschermt, verzamelt en verwerkt alle overige gegevens die u met ons deelt en die bijdragen aan een optimale service van huidige en toekomstige diensten.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 24 van de AVG verplicht Verburg Bouwkundige Inspecties om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Verburg Bouwkundige Inspecties zet daartoe alle mogelijke technische middelen in zoals antivirus-, spam-, malware- en overige technieken.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Verburg Bouwkundige Inspecties bewaart uw persoonsgegevens zolang het noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en/of conform wettelijke bewaartermijnen. Daarom is het wenselijk uw contactgegevens te bewaren. Na intrekking van uw toestemming zullen uw gegevens definitief verwijderd worden.

 

Uitwisseling

De gegevens kunnen worden verstuurd naar derden. Dit gebeurt alleen als deze derden betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Derden hebben geen toestemming om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan juristen, accountants of de Belastingdienst.

 

Website en cookies

Aan de samenstelling en inhoud van de website besteedt Verburg Bouwkundige Inspecties veel zorg. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid hiervan. Ook niet voor de gevolgen van handelingen, op basis van de informatie hierop. Daarbij maken wij gebruik van zogenoemde cookies. Dit betekent dat voorkeuren, zoekinformatie, ip-adressen en dergelijke wordt opgeslagen.

 

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op rectificatie en wissing van gegevens van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 van de AVG). Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Verburg Bouwkundige Inspecties verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Verburg Bouwkundige Inspecties behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan Verburg Bouwkundige Inspecties B.V., o.v.v. inzageverzoek AVG, Kastanjelaan 18, 3465 TD Driebruggen.

Privacy statement laatst bijgewerkt op 20 november 2021.